Regulamin Konkursu „Bawcie się i wygrywajcie dla naszych widzów”

Strona główna Regulamin Konkursu „Bawcie się i wygrywajcie dla naszych widzów”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Bawcie się i wygrywajcie dla naszych widzów” (dalej zwany „Konkursem”) jest artystyczni Arkadiusz Gwizdała, z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Grzybowo 4, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs ma na celu umożliwienie widzom biorących udział w wystawianych przez Organizatora spektaklach wygrania nagród.

Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z Facebookiem i Instagramem (Meta).

§2 Warunki Uczestnictwa

 1. Konkurs jest otwarty dla widzów biorących udział w spektaklach wystawianych przez Organizatora.
 2. Konkurs jest otwarty dla osób w wieku powyżej 18 lat.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram (Meta) oraz dostęp do Internetu.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na związanie się warunkami zawartymi w tym regulaminie.
 5. Uczestnik konkursu może przesłać wiele zgłoszeń.
 6. Zgłoszenia dokonywane są za pomocą publikacji zdjęcia lub filmu z wydarzenia, w którym widz brał udział oznaczonego jednym z hasztagów #AlicjaNaScenie/ #ArtystycznaOpowieśćWigilijna/ #DziewczynkaZZapałkami/ #FelixNetiNikaNaScenie/ TeatrCieniBaśniAndersena (w zależności od wydarzenia) i każdorazowo hashtagiem #ArtystyczniWidowiska w serwisie Facebook lub Instagram (Meta) do dnia 31 maja 2024 roku do godziny 23:59

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na wykonaniu poprawnie wszystkich zadań wskazanych w otrzymanej ulotce.
 2. Zadaniem konkursowym jest publikacja w serwisie Facebook lub Instagram (Meta) zdjęcia lub filmu z wydarzenia, w którym widz brał udział oraz oznaczenie opublikowanych materiałów przynajmniej dwoma hasztagami. Jednym z hasztagów #AlicjaNaScenie/ #ArtystycznaOpowieśćWigilijna/ #DziewczynkaZZapałkami/ #FelixNetiNikaNaScenie/ TeatrCieniBaśniAndersena (w zależności od wydarzenia) i każdorazowo hashtagiem #ArtystyczniWidowiska.
 3. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2024 roku o godzinie 23:59

§ 4 Nagrody

 1. Do wygrania w organizowanym konkursie są:
 2. za zajęcie pierwszego miejsca jeden bilet na obóz teatralny „Alicja w Krainie Czarów” lub zwrot kosztu wykupionego wcześniej obozu organizowanego przez Organizatora lub podwykonawcę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla dziecka w wieku od 7 do 16 lat,
 3. za zajęcie drugiego miejsca Złoty bilet widza o wartości 600 zł do wykorzystania na kolejne wydarzenia wystawiane przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. za zajęcie trzeciego miejsca teatralne upominki oraz 45 minutowe spotkanie online z aktorem.
 5. W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie trzech zwycięzców.
 6. Nagród nie można wymienić na pieniądze ani inne świadczenia.

§ 5 Ogłoszenie Wyników

 1. Dane zwycięzców zostaną opublikowane w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na stronie artystyczni.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora – w serwisie Facebook (Meta).
 2. Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem w celu przekazania nagrody za pośrednictwem adresu e-mail: studio@artystyczni.pl w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 3. W przypadku braku kontaktu nagroda wraca do puli i przechodzi do kolejnej edycji konkursu.
 4. Organizator w zależności od wygranej nagrody uzgodni indywidualnie ze zwycięzcą sposób jej dostarczenia lub realizacji wygranej usługi.
 5. Dostarczenie nagrody lub realizacja wygranej usługi może nastąpić w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia wyników, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
 6. Zwycięzca wyraża zgodę na ogłoszenie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców na stronie artystyczni.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora – w serwisie Facebook oraz Instagram (Meta)

§ 6 Skład Komisji Oceniającej

 1. Komisja oceniająca prace konkursowe będzie składać się z trzech osób.

§ 7 RODO i Zgody Marketingowe

 1. W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, Organizator przekazuje osobom zgłaszającym się do konkursu niezbędne informację dotyczące przetwarzania ich danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. artystyczni Arkadiusz Gwizdała z siedzibą w Gnieźnie, ul. Grzybowo 4, 62-200 Gniezno, posługujący się nr NIP: 784-250-24-73; Przystąpienie do konkursu stanowi wyrażenie przez osobę przystępującą zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Celem przetwarzania danych osobowych jest: Uczestniczenie w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Prowadzenie działalności marketingowej polegającej promocji Organizatora, organizowanego konkursu poprzez udostępnienie danych zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora); Dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw); Dane osobowe osób biorących udział w konkursie mogą być przekazywane: Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Organizatora; Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Organizatora; Kontrahentom Organizatora; Podanie przez osoby biorące udział w konkursie danych takich jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, a w późniejszym czasie, w przypadku wygrania konkursu, adresu do korespondencji jest obowiązkowe – bez tych danych nie jest możliwe przystąpienie do konkursu i odebranie nagrody. Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych obowiązkowych równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi i w stosunku do niego zgodnie z przepisami prawa. Po upływie wskazanego terminu dane osób biorących udział w konkursie będą usuwane. W przypadku danych dodatkowych, jeśli zwycięzcy złożą oświadczenie o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie to Organizator niezwłocznie usunie te dane. Osoby biorące udział w konkursie mają prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez osoby biorące udział w konkursie z jednego z praw wskazanych w pkt. 7 niniejszego ustępu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Organizatora bądź drogą mailową na adres: studio@artystyczni.pl. Osoby biorące udział w konkursie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. U Organizatora działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: studio@artystyczni.pl. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać pod adresem: studio@artystyczni.pl

§ 8 Wyłonienie Zwycięzców

 1. Wyłonienie zwycięzców konkursu zostanie dokonane na podstawie najciekawszych i najbardziej kreatywnych materiałów opublikowanych przez uczestników w postaci zdjęć lub filmów. Komisja oceniająca wybierze maksymalnie trzy najciekawsze materiały.

§ 9 Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdym czasie, informując o tym uczestników na swojej stronie internetowej.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku nieodpowiedniej jakości zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany konkursu oraz niniejszych warunków bez uprzedzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako katastrofy, wojny, zakłócenia cywilne lub wojskowe lub jakiegokolwiek faktyczne lub nieprzewidywalne wydarzenia będące poza kontrolą Organizatora. Wszelkie zmiany w konkursie zostaną zgłoszone uczestnikom tak szybko, jak to możliwe przez Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w naszym konkursie!